Awards & Certificates

project

Awards & Certificates

รางวัลที่บริษัท ได้รับ

 • CanTech Asia : รางวัลประเภท General Can ปี 2010, 2018
 • CanTech Asia : รางวัลประเภท Speciality Can ปี 2010-2012 , 2014, 2017, 2019
 • CanTech Asia : ปี 2012 รางวัล Supreme Winner รางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับผู้ผลิตกระป๋องในเอเซีย
 • งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ : ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทแบบป้อนแผ่น (Packaging SheetFed Offset) ครั้งที่ เหรียญทอง ปี 2011-2012, 2014 เหรียญเงิน ปี 2013, 2015
 • งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ : ประเภทงานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด (Multi-Piece Production and Campaigns) เหรียญทอง ปี 2013
 • งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ : รางวัล Best in Packaging Printing and Converting Processes ปี 2011-2012, 2014
 • Asian Print Awards : ประเภท Packaging ,Gold Award 2011-2013 Silver Award 2014
 • Asian Print Awards : Best in Packaging printing and Converting 2013
 • Asian Print Awards : Multi-Piece Production and Campaigns , Silver Award ปี 2013
 • Thailand Plastics Awards : บรรจุภัณฑ์คงรูปสำหรับบรรจุอาหาร , Silver Award ปี 2013
 • Asean Plastics Awards : Food Packaging, Silver Award ปี 2016
 • Asean Plastics Awards : Disposable Products, Silver Award ปี 2016

เกียรติบัตรที่ ได้รับ

 • ปี 2555

  : ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 1

 • ปี 2556

  : รางวัลสถานประกอบการดีเด่นพิเศษที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างคนพิการตั้งแต่ปี 2553 - 2557

 • ปี 2557

  : รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award 2014 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

  : ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3

  : ได้รับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

  : ประกาศแสดงตนเอง มรท.8001:2553 ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม

  : ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกิจการ (2557- 2560)

 • ปี 2558

  : รางวัลสถานประกอบการดีเด่นยอดเยี่ยมที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างคนพิการตั้งแต่ปี 2554 - 2558

 • ปี 2559

  : รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous AWARD 2016 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

  :รางวัลดีเด่น โครงการร่วมสร้างสรรค์พลังแห่งการให้ (สสส.)

  : ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3

 • ปี 2560

  : ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560 ระดับประเทศ

  : รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous AWARD 2017 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

  : ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ( 18 ธันวาคม 2560-17 ธันวาคม 2563 )

  : ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกิจการ (2560- 2563)

 • ปี 2561

  : รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจาปี 2561ระดับประเทศ

  : องค์กรสุขภาวะต้นแบบ HAPPY WORKPLACE (8)

 • ปี 2562

  : รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2562 ระดับประเทศ

  : รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous AWARD 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

 • ปี 2563

  : รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2563 (Prime Minister’s Export Award 2020)

  : รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563

  : ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกิจการ (2563- 2566)

  : รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (2559-2563)

  : รางวัล “องค์กรแห่งความสุข” ระดับประเทศ ปี 2563

  : รางวัล “องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปี 2563

 • ปี 2564

  : อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (2564-2567)

  : รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTUNUOUS AWARD 2021 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ

  : รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 6

 • ปี 2565

  : รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 7

  : รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTUNUOUS AWARD 2022 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ