Link of Government คณะรัฐบาล
(Ministry กระทรวง, Department กรม กอง)

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษา สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพานิชย์ สำนักงานคณะกรรมการ กระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน Ministry of Foreign Affairs